อยู่ร่วมกันต้องรู้จักปรับตัว

8149549841

อยู่ร่วมกันต้องรู้จักปรับตัว

“คนที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนี้จะต้องรู้จักการปรับตัวปรับใจเข้าหากัน ไม่ใช่ใช้แต่อารมณ์ความรู้สึกมาเป็นใหญ่ ให้ใช้ปัญญาพิจารณาทำความเข้าใจกัน”

คอลัมน์ คำพระ
ป.อ.ปยุตโต